Understanding Goal (เป้าหมายของความเข้าใจ) : นักเรียนเห็นความสำคัญของน้ำต่อตนเองและสิ่งมีชีวิตสามารถใช้น้ำให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด ตลอดจนแนะนำการใช้น้ำอย่างประหยัดให้กลับบุคคลใกล้ตัวและบุคคลอื่นๆ

Week 7

week
Input
Process
Output
Outcome
7
27 ก.พ.-
3 มี.ค. 60
โจทย์ :
มาซักผ้ากันเถอะ
Key  Questions
นักเรียนคิดว่าน้ำมีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราอย่างไร
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับน้ำ
Show and Learn : 
ใบงานวาดภาพการทดลอง “ฟองสบู่ยักษ์”
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- นิทานเรื่อง อาบน้ำสนุกจังน้ำคือชีวิต
- อุปกรณ์ในการซักผ้าและทำควาสะอาด)
วันจันทร์ (1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ครูเล่านิทานเรื่อง  ลูกหมีอาบน้ำ
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “น้ำเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอย่างไร)
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคในชีวิตประจำวัน
ใช้ :
นักเรียนวาดภาพการใช้น้ำในชีวิตประจำวัน

วันอังคาร (ชั่วโมง )
ชง :
- ครูเล่านิทานเรื่อง “กุ๋งกิ๋งปวดฟัน” เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ การใช้น้ำในการทำกิจวัตรประจำวัน
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “เกิดอะไรขึ้นกับกุ๋งกิ๋ง, ถ้านักเรียนเป็นกุ๋งกิ๋งจะทำอย่างไร, นักเรียนมีวิธีดูแลฟันของเราอย่างไร
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเกี่ยวกับการใช้น้ำในการทำกิจวัตรประจำวัน
ใช้ :
นักเรียนแปรงฟันและเรียนรู้การใช้น้ำอย่างประหยัด

วันพุธ (1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูเล่านิทานเรื่อง “แม่ไม่อยู่หนูมีเพื่อน” เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่การซักผ้า
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “เกิดอะไรขึ้นบ้าง, ถ้าเป็นนักเรียนจะทำอย่างไร, การซักผ้ามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง?” 
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการซักผ้ามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง?
ใช้ :
นักเรียนร่วมกันซักชุดนอน

พฤหัสบดี ( 1  ชั่วโมง )
ชง :
ครูเล่านิทานเรื่อง  เจ้าชายไม่เลอะเทอะ
เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่การทำความสะอาดและปรนนิบัติสถานที่
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “เกิดอะไรขึ้นกับบ้านของเจ้าชาย,  ถ้าเป็นนักเรียนจะทำอย่างไร,  นักเรียนอยากให้บ้านเป็นอย่างไร?”
เชื่อม :
 ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรนนิบัติสถานที่ทำได้อย่างไรบ้าง (ทำความสะอาดห้องเรียน)
ใช้ :
ครูและนักเรียนร่วมกันปรนนิบัติ(ทำความสะอาดห้องเรียน)

วันศุกร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์  
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ ในสัปดาห์ที่ 7 นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง,  น้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันของเราอย่างไรบ้าง”
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมสนทนาระดมความคิดเกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำต่อการใช้ชีวิตประจำวัน
ใช้ :
นักเรียนวาดภาพขั้นตอนการซักผ้า
ภาระงาน
ครูเล่านิทานเรื่อง  อาบน้ำสนุกจัง
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวประโยชน์ของน้ำ
ครูเล่านิทานเรื่อง  น้ำคือชีวิต
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำในชีวิตประจำวัน
ชิ้นงาน
ใบงานวาดภาพขั้นตอนการซักผ้า


ความรู้
นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายความสำคัญและมีประโยชน์ของน้ำพร้อมทั้งสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
(วิทย์  : ค่ากรด-เบส ,  คณิตศาสตร์ การเปรียบเทียบ  รูปร่าง  รูปทรง)
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
- สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจและการฟังนิทาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิต ประจำวันของตนเองได้
- การคิดสร้างสรรค์ทำชิ้นงาน/ภาระงาน
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจทักษะทางวิทยาศาสตร์
(สังเกต ตั้งคำถาม ค้นหา ทดลอง สรุปผล)
คุณลักษณะ :
เคารพสิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
- สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
   - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
 - เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม

ภาพกิจกรรม1 ความคิดเห็น:

 1. บันทึกหลังการสอน


  ในสัปดาห์ที่ 7 น้องๆ และคุณครูร่วมสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคในชีวิตประจำวัน ครูครูตั้งคำถามว่า ในแต่ละวันเด็กใช้น้ำทำอะไรบ้าง

  น้องเนส : ตอนเช้าผมใช้น้ำอาบน้ำก่อนมาโรงเรียน
  น้องคเชนทร์ : ผมดื่มน้ำเวลาหิวน้ำ
  น้องรัก : ใช้น้ำแปลงฟันครับ
  น้องแหนม : ใช้น้ำรดน้ำต้นไม่ค่ะ
  น้องต้นน้ำ : พี่น้ำเอาไว้ซักเสื้อผ้าของเราก็ได้ค่ะ

  จากนั้นครูและน้องๆ ร่วมกันนักเรียนร่วมกันซักชุดนอนของตนเอง ระหว่างที่ซักชุดนอนอยู่นั้น "น้องกีวี่บอกว่า ถ้าเราใส้แต่เสื้อผ่าตัวเดิมๆ ไม่ซักเสื้อผ้าของเราก็จะสกปรก ตัวของเราก็จะเหม็นและก็จะคัน" วันนี้น้องๆ ช่วยกัน ซัก ตากเสื้อผ้ากันอย่างสนุกสนาน และช่วยกันสรุปเป็น Mind Mapping รูปภาพขั้นตอนการซักผ้า จากนั้นคุณครูและน้องๆ ร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรนนิบัติสถานที่ทำได้อย่างไรบ้าง และได้ช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียนของเรา ระหว่างที่ทำความสะอาด

  น้องศิน : ถ้าเราไม่ช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียนของเรา ห้องเรียนก็จะไม่น่าอยู่
  น้องออย : หนูชอบช่วยคุณม่ทำความสะอาดบ้านค่ะพี่อายกับพี่อิมก็ช้วยค่ะ
  น้องปันปัน : ทำไมคุณครูต้องใช้พี่กระดาษหนังสือพิมพ์เช็ดกระจกด้วยค่ะ
  น้องนมะ : พี่ฝุ่นชอบอยู่บนหลังตู้ครับถ้าเราไม่ทำความสะอาดฝุ่นก็จะเยอะ

  ตลอดทั้งสัปดาห์น้องทุกคนสามารถทำกิจกรรมได้ยอดเยี่ยมมากค่ะ

  ตอบลบ