Understanding Goal (เป้าหมายของความเข้าใจ) : นักเรียนเห็นความสำคัญของน้ำต่อตนเองและสิ่งมีชีวิตสามารถใช้น้ำให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด ตลอดจนแนะนำการใช้น้ำอย่างประหยัดให้กลับบุคคลใกล้ตัวและบุคคลอื่นๆ

Week 5

week
Input
Process
Output
Outcome
5
6-10 ..60
โจทย์ :
ขนมแพนเค้กแสนอร่อย
Key  Questions
นักเรียนคิดว่าน้ำจากของแข็งกลายเป็น ของเหลวได้อย่างไร
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของน้ำ
สื่อและแหล่งเรียนรู
บรรยากาศภายในชั้นเรียน
นิทานเรื่อง น้ำแข็งใส
เพลง ฝนตกซ่า ซ่า ซ่า
อุปกรณ์ในการทดลองการละลาย  ( เกลือ น้ำตาล น้ำแข็ง กะทะไฟฟ้า)
- ภาชนะใส่น้ำ เช่น แก้ว ถ้วย  ขวดจาน ฯลฯ
วันจันทร์  (1 ชั่วโมง)
ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง ฝนตก เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่เรื่องน้ำแข็ง
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด  “ นักเรียนคิดว่าน้ำแข็งมาจากไหน,  ทำไมน้ำแข็งถึงละลาย, นักเรียนคิดว่าอะไรบ้างที่สามารถละลายได้
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเกี่ยวกับสารที่สามารถละลายได้
ครูและนักเรียนร่วมกันทดลองสังเกตการละลายของสารในสถานที่แตกต่างกันโดยวิธีการทิ้งไว้เฉยๆ  ตากแดด  ต้ม  และสรุปผลการทดลอง
ใช้ :
นักเรียนบันทึกสรุปผลการทดลองลงสมุดเป็นภาพ

วันอังคาร  (1 ชั่วโมง)
ชง :
- ครูเล่านิทานเรื่อง “แพนเค้กของบุ๋มบิ๋ม” เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่การทำขนม
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ นิทานทำขนนอะไร,  ขนมแพนเค้กมีส่วนผสมของอะไรบ้าง? ”
เชื่อม :
ครูและนักเรียนสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับขนมแพนเค้กและส่วนผสมที่มี
ใช้ :
นักเรียนเขียน Web ส่วนผสมของขนมแพนเค้ก

วันพุธ (1 ชั่วโมง)
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำขนมแพนเค้ก
- ครูและนักเรียนร่วมกันเตรียมอุปกรณ์ในการทำขนมแพนเค้ก
ใช้ :
ครูและนักเรียนร่วมกันประกอบอาหาร “ขนมแพนเค้ก” และรับประทานร่วมกัน

วันพฤหัสบดี (1 ชั่วโมง)
ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “ฉันคือเมฆ”
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปในวันพุธ
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนทำอะไรไปบ้าง,  นอกจากขนมเพ้นเค้กแล้วนักเรียนรู้จักขนมอะไรบ้าง?”
เชื่อม 
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเกี่ยวกับขนมที่นักเรียนรู้จัก พร้อมเชื่อมโยงถึงการทำขนมวุ้นหมาน้อย
ใช้ :
การบ้านนักเรียนเตรียมวัตถุดิบในการทำขนมวุ้นหมาน้อยผลไม้รวม

วันศุกร์  ( 1 ชั่วโมง)
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำขนมหมาน้อยผลไม้รวม
- ครูและนักเรียนร่วมกันเตรียมวัตถุดิบในการทำขนมหมาน้อยผลไม้รวม
ใช้ :
ครูและนักเรียนร่วมทำขนมหมาน้อยผลไม้รวม
ภาระงาน
ครูและนักเรียนร่วมกันทดลองสังเกตการละลายของน้ำแข็งในสถานที่แตกต่างกันโดยวิธีธรรมชาติและสรุปผลการทดลอง
- ครูและนักเรียนร่วมกันทดลองการละลายของสารโดยการใช้ความร้อนเป็นตัวทำละลาย  ได้แก่  เกลือ  น้ำตาล  และเนย
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเกี่ยวกับการทำขนมแพนเค้ก   และลงมือทำขนมแพนเค้ก
- ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปขั้นตอนการทำขนมแพนเค้ก
- ประกอบอาหาร “ขนมวุ้นหมาน้อยผลไม้รวม”
ชิ้นงาน
ประดิษฐ์เทียนเจล
- เขียน  web การทำเทียนเจล
ความรู้
นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายลักษณะคุณสมบัติภายนอกของน้ำ และการเปลี่ยนสถานะได้ เช่น ของแข็งเป็นของเหลวได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
- สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจและการฟังนิทาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิต ประจำวันของตนเองได้
- การคิดสร้างสรรค์ทำชิ้นงาน/ภาระงาน
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจทักษะทางวิทยาศาสตร์
(สังเกต ตั้งคำถาม ค้นหา ทดลอง สรุปผล)
คุณลักษณะ :
เคารพสิทธิหน้าที่ เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
- สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
   - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
 - เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม


ภาพกิจกรรม


1 ความคิดเห็น:

 1. บันทกหลังการสอน


  ในสัปดาห์ที่ 5 น้องๆ อนุบาล 1 เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลว ก่อนจะเริ่มเข้าสู่การเรียนรู้คุณครูเล่าน้ำทานเรื่อง "ชาวไร่กับอ้อยผู้ซื่อสัตย์" จากนั้นครูตั้งคำถาม "เด็กๆ คิดว่าอะไรที่ละลายจากของแข็งเป็นของเหลวได้บ้าง?"

  น้องกันยา : น้ำแข็ง
  น้องนั่น : พี่ไอศกรีม
  น้องโอ๊ต : พี่ไอศกรีมโดนอากาศก็เลยละลาย
  น้องคเชนทร์ : พี่ดินโดนน้ำจะละลาย
  น้องวาล์ว : พี่หิมะละลายได้
  น้องคเชนทร์ : เวลาพี่ดินน้ำมันโดนแดดจะละลาย
  : พี่เนยโดนความร้อนก็จะละลาย
  น้องกีวี่ : พี่พลาสติกโดนน้ำร้อนจะละลาย
  น้องนมะ : พี่ลูกอมเวลาเราอมจะละลาย
  น้องงต้นน้ำ : พี่โรตีสายไหมโดนน้ำลายจะละลาย
  น้องแหนม : พี่เกลือโดนแดนานๆ จะละลาย

  จากนั้นครูจึงถามต่อว่า อะไรบ้างที่ละลายเมื่อโดนความร้อน คุณครูและเด็กๆ จึงทำการทดลองโดยมีสาร 3 ชนิด คือ น้ำตาล เกลือ และ น้ำแข็ง โดยการวางสารทั้ง 3 ชนิดไว้กลางแจ้ง และให้เด็กๆ เฝ้าสังเกตการเปลี่ยนแปลง คุณครูจังเวลา 5 นาที หลังจากนั้นคุณครูและเด็กๆ ร่วมกันสรุปหลังการทำลอง ผลสรุปคือ น้ำแข็งละลายเร็วที่สุด ส่วนเกลือและน้ำตาลไม่ละลาย คุณครูตั้งคำถามกับเด็กๆ ว่า "ทำไมน้ำแข็งจึงละลายเร็วที่สุด น้องโอ๊ต บอกว่า เพราะพี่น้ำแข็งต้องอยู่ในตู้เย็น พอออกมาโดนอากาศเลยก็เลยทำให้พี่น้ำแข็งละลาย กิจกรรมนี้ น้องๆ หลายคนเข้าใจ และสามารถตอบคำถามและสรุปผลความแตกต่างระหว่างสารทั้ง 3 ชนิดได้

  วันพุธ เด็กๆ ได้ร่วมกันทำขนม "แพนเค้ก" ซึ่งมีวัตุดิบที่เป็นของแข็งที่ต้องใช้ความร้อนในการละลลาย เด็ก ได้ช่วยกันทำในทุกๆ ขั้นตอน ต้องแต่เริ่มผสมวัตถุดิบต่างๆ ไปจนถึงการดูแลอุปกรณ์และสานที่หลังจากที่เสร็จกิจกรรม วันนี้เด็กๆ ทุกคนร่วมแรงร่วมในกันทำกิจกรรมได้รับประทานขนมแพนเค้

  สุดท้ายในวันศุกร์ น้องๆ และพี่ๆ มีกิจกรรมเดินทางไกล "เดินออกจากความคิด" เพื่อให้เด็กๆ ได้ออกไปเผชิญกับความเหน็ดเหนื่อย เพื่อการค้นลึกเข้าไปในตัวตนเห็นความสำคัญ และ ตระหนักต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เรียนรู้เรื่องทิศทางการวางแผนการเดินทางฝึกทักษะการสังเกต การจดจำสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเดินทางฝึกฝนการทำงานร่วมกับผู้อื่น

  ตลอดทั้งสัปดาห์ทุกคนทำกิจกรรมได้ยอดเยี่ยมมากค่ะ

  ตอบลบ