Understanding Goal (เป้าหมายของความเข้าใจ) : นักเรียนเห็นความสำคัญของน้ำต่อตนเองและสิ่งมีชีวิตสามารถใช้น้ำให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด ตลอดจนแนะนำการใช้น้ำอย่างประหยัดให้กลับบุคคลใกล้ตัวและบุคคลอื่นๆ

Gallery


สมาชิกน้องอนุบาล 1

            
น้องดาว                                               น้องกันยา
น้องต้นน้ำ                                               น้องแหนม                
น้องปันปัน                                                          น้องน้ำเพชร               
น้องพลอย                                                        น้องออย              
น้องการ์ตูน                                                      น้องวาล์ว                  
น้องนมะ                                                                  น้องเนส                 
น้องรัก                                                                 น้องโอ๊ต            
น้องนั่น                                                     น้องคเชนทร์              
น้องศิน                                                                    น้องกีวี่


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น