Understanding Goal (เป้าหมายของความเข้าใจ) : นักเรียนเห็นความสำคัญของน้ำต่อตนเองและสิ่งมีชีวิตสามารถใช้น้ำให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด ตลอดจนแนะนำการใช้น้ำอย่างประหยัดให้กลับบุคคลใกล้ตัวและบุคคลอื่นๆ

Week 1

week
Input
Process
Output
Outcome
1
9 – 13
ม.ค.  60
โจทย์ :
-  สร้างแรง
-  เลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้
- น้ำกับกิจวัตรประจำวัน
Key  Question  :
นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไรมากที่สุดเพราะอะไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
ครูและนักเรียนร่วมสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ สิ่งที่อยากเรียนรู้
Wall Thinking : 
นักเรียน วาดภาพสิ่งที่อยากเรียนรู้
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บรรยากาศในบริเวณโรงเรียน
-  นิทานเรื่อง ”แมลงปอปีกใส”
วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
ครูและนักเรียนเดินสำรวจแหล่งน้ำรอบๆ  บริเวณโรงเรียน
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นความคิด “ นักเรียนเห็นอะไรบ้าง,    แหล่งน้ำแต่ละที่มีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร,  
- ครูและนักเรียนร่วมกันเล่นเกม “ ส่งน้ำ” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องน้ำ
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่พบเห็นจากการสำรวจรอบๆ บริเวณโรงเรียน
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับเกมที่ได้เล่นว่ารู้สึกอย่างไร  เมื่อเล่นเสร็จแล้วสถานที่เป็นอย่างไร  นักเรียนจะทำอย่างไร?
- ครูและนักเรียนร่วมสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำ
ใช้ :
ครูและนักเรียนร่วมกันทำความสะอาดสถานที่หลังเสร็จกิจกรรม  พร้อมสนทนา
เกี่ยวกับความสำคัญของน้ำกับสถานที่

วันอังคาร ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
ครูทบทวนวิถีพร้อมสร้างข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน
ครูและนักเรียนเดินสำรวจแหล่งน้ำรอบๆ  บริเวณโรงเรียน
- ครูเล่านิทานเรื่อง “ สัตว์โลกใต้น้ำ” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องน้ำ
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ นักเรียนฟังนิทานแล้วรู้สึกอย่างไร,  มีตัวละครใดบ้าง?”
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานที่ได้ฟัง
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมพิมพ์ภาพมือจากสีน้ำ(สีโปสเตอร์) สร้างของตกลงก่อนทำกิจกรรม
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำความสะอาดร่างกายและสถานที่หลังเสร็จกิจกรรม พร้อมสนทนาเกี่ยวกับความสำคัญของน้ำและสถานที่
ใช้ :
นักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมพิมพ์ภาพมือจากสีน้ำ(สีโปสเตอร์)

วันพุธ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
ครูเล่านิทานเรื่องแมลงปอปีกใส” เพื่อสร้างแรงบัลดาลใจให้นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องน้ำ
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ นักเรียนฟังนิทานแล้วรู้สึกอย่างไร,  มีตัวละครใดบ้าง, เกิดอะไรขึ้นบ้าง? ”
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานที่ได้ฟัง
ชง :
ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ นักเรียนคิดว่าน้ำสามารถนำไปทำอะไรได้บ้าง,  น้ำมีความสำคัญกับเราอย่างไรบ้าง?”
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำ  และน้ำเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอย่างไร
ใช้ :
นักเรียนต่อเติมภาพพิมพ์มือสร้างสรรค์จากสีน้ำเป็นรูปสัตว์น้ำ

วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
- ครูและนักเรียนร้องเพลง “เสียงฝน”  เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่เรื่องของน้ำ
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนคิดว่านำสำคัญกับการใช้ชีวิตประจำวันของเราอย่างไร?”
เชื่อม :
-  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้น้ำในชีวิตประจำวัน
ใช้ :
- นักเรียนประดิษฐ์ตุ๊กตาหยดน้ำ พร้อมสนทนาเกี่ยวกับความสำคัญของน้ำ

วันศุกร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง  :
- ครูเล่านิทานเรื่อง “ หยดน้ำผจญภัย”เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องน้ำมากขึ้น
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ นักเรียนฟังนิทานแล้วรู้สึกอย่างไร,  มีตัวละครใดบ้าง, เกิดอะไรขึ้นบ้าง?”
เชื่อม :
-  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทาน
ชง :
ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ใน Quarter 4 นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไรมากที่สุด
เชื่อม :
นักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้มากที่สุด
นักเรียนเลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือ  Card & Chart จากนั้นครูจัดกลุ่มสิ่งที่นักเรียนอยากเรียนรู้ใน
- ครูและนักเรียนร่วมกันตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือ  Blackboard share
ใช้ :
นักเรียนวาดภาพสิ่งที่อยากเรียนรู้
ภาระงาน
พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้
-  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้น้ำในชีวิตประจำวัน
-  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเกี่ยวกับการเลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้ใน  Quarter4  
นักเรียน วาดภาพสิ่งที่อยากเรียนรู้
ชิ้นงาน
-  วาดภาพสิ่งที่อยากเรียนรู้
-  พิมพ์ภาพมือจากสีน้ำ(สีโปสเตอร์)
- ต่อเติมภาพพิมพ์มือเป็นรูปสัตว์น้ำ
ความรู้  : นักเรียนเกิดความใคร่รู้เรื่องน้ำ  สามารถอธิบายลักษณะหรือความสำคัญของน้ำ  และเลือกสิ่งที่อยากรู้พร้อมให้เหตุผลได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
- สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจและการฟังนิทาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิต ประจำวันของตนเองได้
- การคิดสร้างสรรค์ทำชิ้นงาน/ภาระงาน
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจทักษะทางวิทยาศาสตร์
(สังเกต ตั้งคำถาม ค้นหา ทดลอง สรุปผล)
คุณลักษณะ :
เคารพสิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
- สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
   - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
 - เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม


ภาพกิจกรรม1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน


    สัปดาห์แรกของการเรียนรู้ยังอยู่ในกระบวนการปรับตัวและทบทวนวิถีของน้องๆ อนุบาล 1 และสร้างแรงเพื่อให้นักเรียน อยากเรียนรู้เรื่อง น้ำ และเชื่อมโยงครูจึงสร้างรงโดยการพานักเรียนเดินสำรวจรอบๆ บริเวณโรงเรียน และแห่งน้ำในโรงเรียน ในสัปดาห์แรกนักเรียนได้ทำกิจกรรมตลอดทั้งสัปดาห์นี้นักเรียนทุกคนให้ความสนใจ และสนุกสนานกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเดินสำรวจแหล่งน้ำที่อยู่ในโรงเรียนและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ นักเรียนสนุกสนานกับการฟังนิทาน การเล่นเกม และวาดภาพวันแรกที่นักเรียมมาเรียนจากการเดินสำรวจ ทุกคนทำได้ดีมาก

    ตอบลบ