Understanding Goal (เป้าหมายของความเข้าใจ) : นักเรียนเห็นความสำคัญของน้ำต่อตนเองและสิ่งมีชีวิตสามารถใช้น้ำให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด ตลอดจนแนะนำการใช้น้ำอย่างประหยัดให้กลับบุคคลใกล้ตัวและบุคคลอื่นๆ

Week 10

week
Input
Process
Output
Outcome
10
2o-24 
มี.. 60
โจทย์
สรุปองค์ความรู้
นิทรรศการ
- การแสดงละคร
Key  Questions
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับ หน่วย น้ำ
นักเรียนจะเผยแพร่ความรู้เรื่องเกี่ยวกับหน่วย “ น้ำ
ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร ?
เครื่องมือคิด
Brainstorms
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ หน่วย น้ำ
 ใบงานเขียน Mind  Mapping 
 สิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ หน่วย น้ำ
Show and Learn
ใบงานเขียน web สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้หน่วย “น้ำ”
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- นิทาน ปลาดาวบนชายหาด
เพลง ฝนตก , ฉันคือเมฆ
วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “นกจิบจิบ,   ฝนเทลงมา ”
ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “เนื้อเกี่ยวกับอะไร,  มีใครบ้าง?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวเพลง เชื่อมโยงเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้ “สายน้ำแห่งชีวิต
ชง :
-  ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “ฝนเทลงมา
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarter นี้
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในหน่วย “สายน้ำแห่งชีวิต
ใช้ :
ใบงานเขียน web สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

         วันอังคาร  ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนมาเมื่อวาน
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนจะเผยแพร่ความรู้เรื่องเกี่ยวกับหน่วย “สายน้ำแห่งชีวิต ” ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร ?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการ/การแสดง สรุปองค์ความรู้
ใช้ :
นักเรียนซ้อมกิจกรรมกาแสดงและจัดนิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้

วันพุธ  (1  ชั่วโมง )
ใช้ :
นักเรียนเผยแพร่สรุปองค์ความรู้ โดยแสดงละคร และการเต้นประกอบเพลง พร้อมเปิดนิทรรศการให้ผู้ปกครองรับชม
ภาระงาน
พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับน้ำ
การตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
หน่วย น้ำให้ผู้อื่นเข้าใจ
ชิ้นงาน
ใบงานเขียน web สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้หน่วย “น้ำ”
ความรู้
เข้าใจและสามารถสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับน้ำ และสามารถถ่ายทอดหรือแนะนำเกี่ยวกับการใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่าได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
- สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจและการฟังนิทาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิต ประจำวันของตนเองได้
- การคิดสร้างสรรค์ทำชิ้นงาน/ภาระงาน
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจทักษะทางวิทยาศาสตร์
(สังเกต ตั้งคำถาม ค้นหา ทดลอง สรุปผล)
คุณลักษณะ :
เคารพสิทธิหน้าที่ เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
- สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
   - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
 - เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม

ภาพกิจกรรม1 ความคิดเห็น:

  1. เดินทางมาถึงสัปดาห์สุดท้ายของ Quarter4 ภาคเรียนที่ 2/2559 น้องๆ อนุบาล1 ตลอดทั้งสัปดาห์ น้องๆ ได้ร่วมสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้สิ่งที่ด้เรียนรู้ใน Quarter4 น้องๆทุกคนได้ซุ่มซ้อมการแสดงอย่างตั้งใจ และตื่นเต้นกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น น้องอนุบาล1 และพี่อนุบาล 2 ครู ผู้ปกครอง ร่วมกันเผยแพร่สรุปองค์ความรู้ โดยการแสดงละคร เต้นประกอบเพลง พร้อมเปิดนิทรรศการให้ผู้ปกครองรับชม น้องๆ ทุกคนทำกิจกรรมได้ยอดเยี่ยมมากค่ะ

    ตอบลบ