Understanding Goal (เป้าหมายของความเข้าใจ) : นักเรียนเห็นความสำคัญของน้ำต่อตนเองและสิ่งมีชีวิตสามารถใช้น้ำให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด ตลอดจนแนะนำการใช้น้ำอย่างประหยัดให้กลับบุคคลใกล้ตัวและบุคคลอื่นๆ

Week 6

week
Input
Process
Output
Outcome
6
20-24
.. 60
โจทย์ :
-  สร้างเขื่อนทรายกักเก็บน้ำ
 Key  Question  :
น้ำที่อยู่ในภาชนะที่ต่างกัน มีรูปร่างลักษณะ เหมือนหรือต่างกันอย่างไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำ
Show and Learn : 
นักเรียน  Show and Learn  เขียน  web วัตถุดิบในการทำวุ้นผลไม้รวมนมสด
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- นิทานเรื่อง เสือน้อยไม่อยากอาบน้ำน้ำคือชีวิต
อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร
- เครื่องมือตวง
วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูเล่านิทานเรื่อง  “ รุ้งกินน้ำ ”
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด  “ เกิดอะไรขึ้นบ้าง,  ในนิทานมีใครบ้าง,   ทำไมรุ้งกินน้ำต้องมาหลังฝนตก,  ฝนตกแล้วน้ำไปไหน?”
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเกี่ยวกับที่กักเก็บน้ำ
ใช้ :
ครูและนักเรียนร่วมกันขุดเขื่อนทราย

วันอังคาร  ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูเล่านำทานเรื่อง  “ร้านขนมหวานคุณยาย”  เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่การเปลี่ยนรูปของน้ำ
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด  “ในนิทานมีขนมอะไรบ้าง,  นักเรียนรู้จักขนมอะไรบ้าง,  นักเรียนอยากกินขนมอะไรมากที่สุด”
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับขนมวุ้นผลไม้รวม และวัตถุดิบในการทำขนมวุ้นผลไม้รวม
ใช้ :
นักเรียนเขียน web วัตถุดิบการทำวุ้นผลไม้รวม

วันพุธ  (ชั่วโมง )
เชื่อม :
ครูแลนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุดิบในการทำขนมวุ้นผลไม้รวม
ใช้ :
ครูและนักเรียนร่วมกันทำขนมวุ้นผลไม้รวม

วันพฤหัสบดี  ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมกันเล่นเกม “ส่งน้ำข้ามภูเขา” เพื่อเชื่อโยงเข้าสู่ การใช้อุปกรณ์ในการตัก ตวง วัด น้ำ
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด“เกมที่นักเรียนเล่นไปเมื่อสักครู่ใช้อุปกรณ์อะไรบ้างในการส่งน้ำ,  อุปกรณ์มีความเหมือนและต่างกันอย่างไร,  อุปกรณ์แต้ละชิ้นมีลักษณะอย่างไรบ้าง? ”
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่มกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับเกมส่งน้ำข้ามภูเขา
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเกี่ยวกับน้ำที่อยู่ในภาชนะที่ต่างกัน มีรูปร่างลักษณะ เหมือนหรือต่างกันอย่างไร?
ใช้ :
นักเรียนร่วมกันดูแลที่ใช้ในการเล่นเกม และปรนนิบัติสถานที่

วันศุกร์  (1 ชั่วโมง)
ชง :
-  ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์
-  ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ในสัปดาห์นี้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?”
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นและสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ 6
ใช้ :
นักเรียน  Show and Learn  เขียน  web วัตถุดิบในการทำวุ้นผลไม้รวมนมสด
ภาระงาน
- ครูและนักเรียนร่วมกันสร้างเขื่อนจากทราย
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเกี่ยวกับน้ำที่อยู่ในภาชนะที่ต่างกัน มีรูปร่างลักษณะ เหมือนหรือต่างกันอย่างไร?
- ครูและนักเรียนร่วมกันขุดบ่อน้ำรูปแบบต่างๆ  เติมน้ำใส่บ่อโดยการตวงปริมาณน้ำที่เติมลงไป
- ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการทดลองจากการสังเกตน้ำที่อยู่ในภาชนะที่ต่างกัน
- ครูและนักเรียนร่วมกันเล่นเกม “ส่งน้ำข้ามภูเขา”
ชิ้นงาน
- วาดภาพการทดลองน้ำที่อยู่ในภาชนะที่ต่างๆ
- เขียน  web วัตถุดิบในการทำวุ้นผลไม้รวมนมสด
ความรู้
นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายการเปลี่ยนรูปร่างของน้ำตามภาชนะที่ใส่ได้
 ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
- สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจและการฟังนิทาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิต ประจำวันของตนเองได้
- การคิดสร้างสรรค์ทำชิ้นงาน/ภาระงาน
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจทักษะทางวิทยาศาสตร์
(สังเกต ตั้งคำถาม ค้นหา ทดลอง สรุปผล)
คุณลักษณะ :
เคารพสิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
- สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
   - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
 - เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม


ภาพกิจกรรม1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน


    ในสัปดาห์ที่ 6 นี้ น้องๆ ร่วมกันขุดบ่อทรายเป็นรูปทรงแบบต่างๆ จากนั้นเติมน้ำใส่บ่อโดยการตวงปริมาณน้ำที่เติมลงไปเพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงของน้ำ ระหว่างที่ขุดบ่อทรายอยู่นั้น น้องคเชนทร์ถามว่า ทำไมน้ำถึงซึมลงไปในดินเร็วจังเลยครับ น้องออยถามว่าพี่ฟองมาจากไหนค่ะ น้องศินบอกว่าเวลาฝนตกลงมาน้ำก็จะซึมลงไปใต้ดินแล้วเวลาเทน้ำ น้ำก็ซึมลงไปในดินเหมือนตอนฝนตก น้องต้นน้ำบอกว่าพี่ทรายเปียกๆ ถ้าเราตักขึ้นมาจะกลายเป็นภูเขาไอศกรีมค่ะ คุณครูได้เปิดมุมน้ำ และเล่นกับอุปกรณ์ต่างๆ ในการตวงปริมาณของน้ำ และกิจกรรมสุดท้ายของสัปดาห์นี้ น้องๆ ได้ร่วมกันทำขนมวุ้นผลไม้นมสด เด็กๆ สามารถแบ่งหน้าที่ของแต่และคนได้ มีทักษะในการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ของมีคม และมีความระมัดระวังมากขึ้น รู้จักรอคอย ฟังคำสั่งได้อย่างเข้าใจ ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้ ซึ้งน้องๆ สามารถปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนจนถึงขั้งตอนสุดท้าย และช่วยกันล้างทำความสะอาดภาชนะที่ใช้ในการทำกิจกรรม สุดท้ายน้องๆ ได้รับประทานขนมวุ้นผลไม้นมสดอย่างเอร็ดอร่อย และสรุปวัตถุดิบในการทำเป็น Mind Mapping รูปภาพ ตลอดทั้งสัปดาห์น้องๆ ทุกคนทำกิจกรรมได้ยอดเยี่ยมมากค่ะ

    ตอบลบ