Understanding Goal (เป้าหมายของความเข้าใจ) : นักเรียนเห็นความสำคัญของน้ำต่อตนเองและสิ่งมีชีวิตสามารถใช้น้ำให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด ตลอดจนแนะนำการใช้น้ำอย่างประหยัดให้กลับบุคคลใกล้ตัวและบุคคลอื่นๆ

วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Main

Mind Mapping
โครงสร้างระบบหน่วย : สายน้ำแห่งชีวิต

 (คำถามหลัก) Big Question  :  น้ำสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตอย่างไรบ้าง?

ภูมิหลังของปัญหา  :  น้ำเป็นสิ่งใกล้ตัวและเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย  ไม่ว่าจะเป็นคน  พืช  สัตว์  โดยเฉพาะคน  ที่ต้องใช้น้ำในการอุปโภค  บริโภคทุกวัน  แต่หลายคนมักมองข้ามความสำคัญ ใช้น้ำอย่างไม่รู้คุณค่า  หรือแม้กระทั่งภัยที่เกิดจากน้ำ  เช่น  สารเคมีปนเปื้อนในน้ำดื่ม-ใช้  น้ำท่วม  แหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคหรือแม้กระทั่งสภาวะขาดแคลนน้ำ  อื่นๆ
ดังนั้น  เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญ  เห็นคุณค่าของน้ำ  ตลอดจนการรู้จักใช้น้ำอย่างคุ้มค่าและตระหนักถึงปัญหาต่างๆ  ที่เกิดขึ้น  คุณครูจึงได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้     บูรณาการ PBL  ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล  1


Understanding Goal (เป้าหมายของความเข้าใจ)  :  นักเรียนเห็นความสำคัญของน้ำต่อตนเองและสิ่งมีชีวิตสามารถใช้น้ำให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด  ตลอดจนแนะนำการใช้น้ำอย่างประหยัดให้กลับบุคคลใกล้ตัวและบุคคลอื่นๆปฏิทินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ PBL (ProblemBasedLearning)
หน่วย :  “ สานน้ำแห่งชีวิต ”  ระดับชั้นอนุบาล ประจำ Quarter 4  ปีการศึกษา  2/2559


week
Input
Process
Output
Outcome
1
9 – 13
ม.ค.  60
โจทย์ :
สร้างแรง
-  เลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้
- น้ำกับกิจวัตรประจำวัน
Key  Question  :
นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไรมากที่สุดเพราะอะไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
ครูและนักเรียนร่วมสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ สิ่งที่อยากเรียนรู้
Wall Thinking : 
นักเรียน วาดภาพสิ่งที่อยากเรียนรู้
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บรรยากาศในบริเวณโรงเรียน
-  นิทานเรื่อง ”แมลงปอปีกใส”
ครูและนักเรียนเดินสำรวจแหล่งน้ำรอบๆ  บริเวณโรงเรียน
- ครูและนักเรียนร่วมกันเล่นเกม “ ส่งน้ำ” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องน้ำ
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับเกมที่ได้เล่นว่ารู้สึกอย่างไร  เมื่อเล่นเสร็จแล้วสถานที่เป็นอย่างไร  นักเรียนจะทำอย่างไร?
ครูทบทวนวิถีพร้อมสร้างข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน
- ครูเล่านิทานเรื่อง “ สัตว์โลกใต้น้ำ” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องน้ำ
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมพิมพ์ภาพมือจากสีน้ำ(สีโปสเตอร์) สร้างของตกลงก่อนทำกิจกรรม
นักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมพิมพ์ภาพมือจากสีน้ำ(สีโปสเตอร์)
ครูเล่านิทานเรื่อง แมลงปอปีกใสเพื่อสร้างแรงบัลดาลใจให้นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องน้ำ
- ครูและนักเรียนร่วมสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำ  และน้ำเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอย่างไร
นักเรียนต่อเติมภาพพิมพ์มือสร้างสรรค์จากสีน้ำเป็นรูปสัตว์น้ำ
- ครูและนักเรียนร้องเพลง “เสียงฝน”  เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่เรื่องของน้ำ
-  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้น้ำในชีวิตประจำวัน
- ครูเล่านิทานเรื่อง “ หยดน้ำผจญภัย”เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องน้ำมากขึ้น
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทาน
- นักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้มากที่สุด
- นักเรียนเลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือ  Card & Chart  จากนั้นครูจัดกลุ่มสิ่งที่นักเรียนอยากเรียนรู้ใน
- ครูและนักเรียนร่วมกันตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือ  Blackboard share


ภาระงาน
พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้
-  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้น้ำในชีวิตประจำวัน
-  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเกี่ยวกับการเลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้ใน  Quarter4 
- นักเรียน วาดภาพสิ่งที่อยากเรียนรู้
ชิ้นงาน
-  วาดภาพสิ่งที่อยากเรียนรู้
-  พิมพ์ภาพมือจากสีน้ำ(สีโปสเตอร์)
- ต่อเติมภาพพิมพ์มือเป็นรูปสัตว์น้ำ
ความรู้  : นักเรียนเกิดความใคร่รู้เรื่องน้ำ  สามารถอธิบายลักษณะหรือความสำคัญของน้ำ  และเลือกสิ่งที่อยากรู้พร้อมให้เหตุผลได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิด
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ทักษะทางวิทยาศาสตร์
คุณลักษณะ :
เคารพสิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
- สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
   - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
 - เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
2
16 – 20
ม.ค. 60
โจทย์ :
-  วางแผน
-  สิ่งที่รู้แล้ว/สิ่งที่อยากเรียนรู้
-  ทะเลอนุบาล
-  ผักไร้ดิน  อร่อยจัง
Key Question :
นักเรียนคิดว่าพืชชนิดใดสามารถปลูกได้โดยไม่ต้องใช้ดิน
เครื่องมือคิด
Brainstorms
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการปลูกพืช เพื่อเชื่อมโยงสู่การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน / ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้ / ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกอบอาหารจากถั่วงอก
Blackboard Share
บอกสิ่งที่รู้แล้ว / สิ่งที่อยากเรียนรู้
Show and Learn 
นักเรียนทุกคนระบายสีชื่อหน่วยจากสีน้ำ
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บรรยากาศในบริเวณโรงเรียน
- นิทานเรื่อง “กากับเหยือกน้ำ”
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “ ลูกเป็ดอาบน้ำ” เพื่อเชื่อมโยงสู่เรื่อง
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับน้ำและการใช้น้ำในชีวิตประจำวัน
-  ครูและนักเรียนร่วมกันปลูกพืชโดยใช้น้ำ  ได้แก่ ถั่วงอก ผักบุ้ง  หอมหัวใหญ่
-  นักเรียนเล่นมุมน้ำ(ช่วงบ่าย)
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการเติบโตของพืชที่ปลูก
นักเรียนวาดภาพบักทึกการเจริญเติบโตของพืช
- ครูเล่านิทานเรื่อง “กระรอกซุ่มซ่ามกับแอปเปิ้ลยักษ์” 
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวนิทานที่ได้ฟัง
นักเรียนทุกคนร่วมกันระบายสีชื่อหน่วยจากสีน้ำ
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “อาบน้ำ” เพื่อเชื่อมโยงสู่สิ่งที่รู้แล้ว
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำ
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่รู้แล้ว
- ครูเล่านิทานเรื่อง “กากับเหยือกน้ำ” เพื่อเชื่อมโยงสู่สิ่งที่อยากเรียนรู้
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้
-ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกอบอาหารจาก
- การบ้านเตรียมอุปกรณ์ในการทำอาหารเมนู “ส้มตำถั่วงอก”
- ครูและนักเรียนทบทวนเมนูอาหารและวัตถุดิบที่จะทำ

ภาระงาน
-  พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลงและนิทานที่ได้ฟัง
-  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการปลูกพืช เพื่อเชื่อมโยงสู่การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
-  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้
-  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกอบอาหารจากถั่วงอก
ชิ้นงาน
- นักเรียนทุกคนระบายสีชื่อหน่วยจากสีน้ำ
- ประดิษฐ์ตุ๊กตาหยดน้ำหรรษา
ความรู้  : นักเรียนสามารถบอกสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ พร้อมออกแบบการเรียนรู้ร่วมกับครูได้
ทักษะ :
ทักษะการคิด
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะทางวิทยาศาสตร์
คุณลักษณะ :
เคารพสิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
- สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
   - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
 - เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสมสรุปผล
คุณลักษณะ :
เคารพสิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
- สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
   - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
   - เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
3
23 – 27
.ค. 60
โจทย์ :
-  ฝนตกง่ายๆ
Key Question :
นักเรียนคิดว่าน้ำมาจากไหน?
Brainstorms :
นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับน้ำมาจากไหนบ้าง?
Show and Learn :
จิ๊กซอว์จักรของน้ำ
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บรรยากาศในบริเวณโรงเรียน
- เพลง “เสียงฝน”

- ครูและนักเรียนเดินสังเกตก้อนเมฆบนท้องฟ้า
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง 
“ ซ่า ซ่า  ซ่า ”
- ครูและนักเรียนร่วมกันทดลองวัฏจักรของน้ำ และสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลง
- นักเรียนวาดภาพผลการทดลอง “วัฏจักรของน้ำ” ลงสมุด
-  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการทดลองวัฏจักรของน้ำ
-  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในฤดูฝน
- ครูและนักเรียนร่วมกันประดิษฐ์จิ๊กซอว์วัฏจักรของน้ำ
- ครูเล่านิทานเรื่อง  “ รุ้งกินน้ำ ”  เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่การเกิดปรากฏการณ์รุ้งกินน้ำ
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ รุ้งกินน้ำ  ฟ้าแลบ  ฟ้าร้อง  ฟ้าผ่า
- ครูและนักเรียนร่วมกันทดลองรุ้งกินน้ำ
-  นักเรียนประดิษฐ์โมบายสายรุ้ง
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นและสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ 2
- นักเรียน  Show and Learn จิ๊กซอว์วัฏจักรของน้ำ
ภาระงาน
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับน้ำ  การเกิดฝน มาจากที่ใดบ้าง
- ครูและนักร่วมแสงแสดงความคิดเห็นเกี่ยววัฏจักรของน้ำ
- ครูและนักเรียนร่วมกันทดลองการเกิดไอน้ำ
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ รุ้งกินน้ำ  ฟ้าแลบ  ฟ้าร้อง  ฟ้าผ่า
- ประกอบอาหาร “ไข่ดาวก้อนเมฆ”
-ชิ้นงาน
ใบงานเขียนวัฏจักรของน้ำ
-  ประดิษฐ์จิ๊กซอว์วัฏจักรของน้ำ
-  ประดิษฐ์โมบายสายรุ้ง
ความรู้ : นักเรียนเข้าใจและสามารถพูดอธิบายเกี่ยวกับการเกิดฝน  และรุ่งกินน้ำตลอดจนการดูแลรักษาตนเองในฤดูต่างๆ 
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิด
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ทักษะทางวิทยาศาสตร์
คุณลักษณะ :
เคารพสิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
- สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
   - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
 - เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
4
30 ม.ค. –
3  ก.พ. 60
โจทย์ :   
-  ไอศกรีมอร่อยจัง
Key  Questions :
ของเหลวกลายเป็นของแข็งได้อย่างไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms
ครูและนักเรียนสนทนาระดมความคิดเกี่ยวกับสถานะของน้ำ
Show and Learn
เขียน  web  สรุปการประกอบเครื่องดื่มน้ำผลไม้ปั่น
สื่อและแหล่งเรียนรู้
บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- สื่อของจริง (มะนาว  ส้ม  แครอท  มะเขือเทศ 
นมเปรี้ยว  น้ำแข็ง)
- ครูเล่านิทานเรื่อง “ไอศกรีมอร่อยจัง” เชื่อมโยงเข้าสู่การเปลี่ยนสถานะ  ของแข็งของเหลว
- ครูและนักเรียนสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำไอศกรีม  จาก  วิธี แช่ในตู้เย็น และ เขย่า
- ครูและนักเรียนร่วมกันทำไอศกรีม
- นักเรียนวาดรูปขั้นตอนการทำไอศกรีมหวานเย็น
- การบ้านเตรียมวัตถุดิบในการทำน้ำผลไม้ปั่น
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุดิบในการทำน้ำปั่นผัก/ผลไม้
- นักเรียนจำแนกประเภทของผักกับผลไม้
- ครูและนักเรียนร่วมกันทำเครื่องดื่ม น้ำผัก/ผลไม้ปั้น
ภาระงาน
- ครูและนักเรียนร่วมกันทำไอศกรีม
-  ครูและนักเรียนร่วมกันประกอบเครื่องดื่ม น้ำผลไม้ปั้น
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดและสรุปผลการประกอบเครื่องดื่มน้ำผลไม้ปั่น
- นักเรียนเลือกทำไอศกรีม หรือ น้ำผลไม้ปั่น เพื่อทำแบ่งปันผู้อื่น
ชิ้นงาน
-  เขียน  web  สรุปการทำไอศกรีม
-  นักเรียนวาดรูปขั้นตอนการทำไอศกรีมหวานเย็น

ความรู้ : 
นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายลักษณะคุณสมบัติภายนอกของน้ำ เช่น ของแข็ง ของเหลว และการเปลี่ยนสถานะได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิด
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ทักษะทางวิทยาศาสตร์
คุณลักษณะ :
เคารพสิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
- สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
   - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
 - เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม

5
6-10 ..60
โจทย์ :
ขนมหมาน้อย
Key  Questions
นักเรียนคิดว่าน้ำจากของแข็งกลายเป็น ของเหลวได้อย่างไร
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของน้ำ
สื่อและแหล่งเรียนรู
บรรยากาศภายในชั้นเรียน
นิทานเรื่อง น้ำแข็งใส
เพลง ฝนตกซ่า ซ่า ซ่า
อุปกรณ์ในการทดลองการละลาย  ( เกลือ น้ำตาล น้ำแข็ง กะทะไฟฟ้า)
- ภาชนะใส่น้ำ เช่น แก้ว ถ้วย  ขวดจาน ฯลฯ
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง ฝนตก เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่เรื่องน้ำแข็ง
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเกี่ยวกับสารที่สามารถละลายได้
ครูและนักเรียนร่วมกันทดลองสังเกตการละลายของสารในสถานที่แตกต่างกันโดยวิธีการทิ้งไว้เฉยๆ  ตากแดด  ต้ม  และสรุปผลการทดลอง
- นักเรียนบันทึกสรุปผลการทดลองลงสมุดเป็นภาพ
- ครูเล่านิทานเรื่อง “แพนเค้กของบุ๋มบิ๋ม” เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่การทำขนม
- นักเรียนเขียน Web ส่วนผสมของขนมแพนเค้ก
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำขนมแพนเค้ก
- ครูและนักเรียนร่วมกันประกอบอาหาร “ขนมแพนเค้ก” และรับประทานร่วมกัน
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “ฉันคือเมฆ”
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเกี่ยวกับขนมที่นักเรียนรู้จัก พร้อมเชื่อมโยงถึงการทำขนมวุ้นหมาน้อย
- การบ้านนักเรียนเตรียมวัตถุดิบในการทำขนมวุ้นหมาน้อยผลไม้รวม
- ครูและนักเรียนร่วมทำขนมหมาน้อยผลไม้รวม
ภาระงาน
ครูและนักเรียนร่วมกันทดลองสังเกตการละลายของน้ำแข็งในสถานที่ที่แตกต่างกันโดยวิธีธรรมชาติและสรุปผลการทดลอง
- ครูและนักเรียนร่วมกันทดลองการละลายของสารโดยการใช้ความร้อนเป็นตัวทำละลาย  ได้แก่  เกลือ  น้ำตาล  และน้ำแข็ง
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเกี่ยวกับการทำเขนมแพนค้ก
ชิ้นงาน
- นักเรียนร่วมกันทำขนมแพนเค้ก
- นักเรียนเขียน web  วัตถุดิบในการทำขนมแพนเค้ก
ความรู้
นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายลักษณะคุณสมบัติภายนอกของน้ำ และการเปลี่ยนสถานะได้ เช่น ของแข็งเป็นของเหลวได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิด
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ทักษะทางวิทยาศาสตร์
คุณลักษณะ :
เคารพสิทธิหน้าที่ เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
- สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
   - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
 - เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
6
13-17
.. 60
โจทย์ :
-  สร้างเขื่อนทรายกักเก็บน้ำ
 Key  Question  :
น้ำที่อยู่ในภาชนะที่ต่างกัน มีรูปร่างลักษณะ เหมือนหรือต่างกันอย่างไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำ
Show and Learn : 
นักเรียน  Show and Learn  เขียน  web วัตถุดิบในการทำวุ้นผลไม้รวมนมสด
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- นิทานเรื่อง เสือน้อยไม่อยากอาบน้ำน้ำคือชีวิต
อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร
- เครื่องมือตวง
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูเล่านิทานเรื่อง  “ รุ้งกินน้ำ ”
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเกี่ยวกับที่กักเก็บน้ำ
- ครูและนักเรียนร่วมกันขุดเขื่อนทราย
- ครูเล่านำทานเรื่อง  “ร้านขนมหวานคุณยาย”  เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่การเปลี่ยนรูปของน้ำ
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด  “ในนิทานมีขนมอะไรบ้าง,  นักเรียนรู้จักขนมอะไรบ้าง,  นักเรียนอยากกินขนมอะไรมากที่สุด”
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับขนมวุ้นผลไม้รวม และวัตถุดิบในการทำขนมวุ้นผลไม้รวม
- นักเรียนเขียน web วัตถุดิบการทำวุ้นผลไม้รวม
- ครูและนักเรียนร่วมกันทำขนมวุ้นผลไม้รวม
- ครูและนักเรียนร่วมกันเล่นเกม “ส่งน้ำข้ามภูเขา” เพื่อเชื่อโยงเข้าสู่ การใช้อุปกรณ์ในการตัก ตวง วัด น้ำ
- ครูและนักเรียนร่มกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับเกมส่งน้ำข้ามภูเขา
- นักเรียนร่วมกันดูแลที่ใช้ในการเล่นเกม และปรนนิบัติสถานที่
- นักเรียน  Show and Learn  เขียน  web วัตถุดิบในการทำวุ้นผลไม้รวมนมสด
ภาระงาน
- ครูและนักเรียนร่วมกันสร้างเขื่อนจากทราย
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเกี่ยวกับน้ำที่อยู่ในภาชนะที่ต่างกัน มีรูปร่างลักษณะ เหมือนหรือต่างกันอย่างไร?
- ครูและนักเรียนร่วมกันขุดบ่อน้ำรูปแบบต่างๆ  เติมน้ำใส่บ่อโดยการตวงปริมาณน้ำที่เติมลงไป
- ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการทดลองจากการสังเกตน้ำที่อยู่ในภาชนะที่ต่างกัน
- ครูและนักเรียนร่วมกันเล่นเกม “ส่งน้ำข้ามภูเขา”
ชิ้นงาน
- วาดภาพการทดลองน้ำที่อยู่ในภาชนะที่ต่างๆ
- เขียน  web วัตถุดิบในการทำวุ้นผลไม้รวมนมสด
ความรู้
นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายการเปลี่ยนรูปร่างของน้ำตามภาชนะที่ใส่ได้
 ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิด
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ทักษะทางวิทยาศาสตร์
คุณลักษณะ :
เคารพสิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
- สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
   - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
 - เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
7
20-24 ก.พ. 60
โจทย์ :
มาซักผ้ากันเถอะ
Key  Questions
นักเรียนคิดว่าน้ำมีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราอย่างไร
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับน้ำ
Show and Learn : 
ใบงานวาดภาพการทดลอง “ฟองสบู่ยักษ์”
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- นิทานเรื่อง อาบน้ำสนุกจังน้ำคือชีวิต
- อุปกรณ์ในการซักผ้าและทำความสะอาด)
ครูเล่านิทานเรื่อง  ลูกหมีอาบน้ำ
- ครูและนักเรียนร่วมสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคในชีวิตประจำวัน
- นักเรียนวาดภาพการใช้น้ำในชีวิตประจำวัน
- ครูเล่านิทานเรื่อง “กุ๋งกิ๋งปวดฟัน” เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ การใช้น้ำในการทำกิจวัตรประจำวัน
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเกี่ยวกับการใช้น้ำในการทำกิจวัตรประจำวัน
- นักเรียนแปรงฟันและเรียนรู้การใช้น้ำอย่างประหยัด
- ครูเล่านิทานเรื่อง “แม่ไม่อยู่หนูมีเพื่อน” เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่การซักผ้า
- นักเรียนร่วมกันซักชุดนอน
ครูเล่านิทานเรื่อง  เจ้าชายไม่เลอะเทอะ
เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่การทำความสะอาดและปรนนิบัติสถานที่
- ครูและนักเรียนร่วมกันปรนนิบัติ(ทำความสะอาดห้องเรียน)
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์  
- ครูและนักเรียนร่วมสนทนาระดมความคิดเกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำต่อการใช้ชีวิตประจำวัน
- นักเรียนวาดภาพขั้นตอนการซักผ้า
ภาระงาน
ครูเล่านิทานเรื่อง  อาบน้ำสนุกจัง
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวประโยชน์ของน้ำ
ครูเล่านิทานเรื่อง  น้ำคือชีวิต
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำในชีวิตประจำวัน
ชิ้นงาน
ใบงานวาดภาพขั้นตอนการซักผ้า


ความรู้
นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายความสำคัญและมีประโยชน์ของน้ำพร้อมทั้งสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
(วิทย์  : ค่ากรด-เบส ,  คณิตศาสตร์ การเปรียบเทียบ  รูปร่าง  รูปทรง)
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิด
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ทักษะทางวิทยาศาสตร์
คุณลักษณะ :
เคารพสิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
- สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
   - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
 - เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
8
27 ก.พ.-
3 มี.ค. 60
โจทย์ :
ลูกโป่งซู่ซ่า
Key  Questions
- มีสิ่งใดบ้างที่สามารถเป่าลูกโป่งได้
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของน้ำกับสิ่งมีชีวิตอื่น
Show and Learn :
-  เขียน  web  ผลการทดลอง “น้ำเจ็ดสี”
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- เพลง แจวเรือ
- อุปกรณ์การทดลอง น้ำเป่าลูกโป่ง)
- วัตถุดิบในการทำไอศกรีมน้ำผลไม้
ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูเล่านิทานเรื่อง  “ลูกโป่งมหัศจรรย์” เชื่อมโยงสู่การทดลองเป่าลูกโป่งโดยใช้สารที่ต่างกัน  เช่น  น้ำ  น้ำส้มสายชู
- นักเรียนวาดภาพวัสดุที่ใช้ในการทดลองน้ำเป่าลูกโป่ง
- ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมการทดลอง “น้ำเปล่าลูกโป่ง”
- นักเรียนระบายสีภาพสรุปผลการทดลอง “น้ำเป่าลูกโป่ง”
- ครูเล่านำทานเรื่อง “โอ๊บ...ไม่อยากเป็นลูกโป่ง”
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานที่ฟัง
- นักเรียนวาดภาพสรุปผลการทดลองขั้นตอนการทดลองลูกโป่งซู่ซ่า
- ผู้ปกครองอาสาและนักเรียนร่วมกันทำไอติมหลอดน้ำผลไม้
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์
- นักเรียนเขียน web สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ทั้งสัปดาห์
ภาระงาน
- ครูเล่านิทานเรื่อง  “ลูกโป่งมหัศจรรย์” เชื่อมโยงสู่การทดลองเป่าลูกโป่งโดยใช้สารที่ต่างกัน  เช่น  น้ำ  น้ำส้มสายชู
- ผู้ปกครองเล่านิทานเรื่อง “ผลไม้สามสหาย”  เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรมผู้ปกครองอาสา
- ผู้ปกครองตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ในนิทานกล่าวถึงใครบ้าง,  มีผลไม้ชนิดใดบ้าง,  นักเรียนเคยรับประทานผลไม้ชนิดใดบ้าง,  ผลไม้ชนิดใดมีน้ำมากที่สุด
ชิ้นงาน
-  ใบงานวาดภาพหลังการทดลอง “เป่าลูกโป่งด้วยน้ำ+เบคกิ้งโซดา, น้ำ+ผงฟู, น้ำเปล่า ”
-  สรุปเป็น  Mind  mapping  สิ่งที่ได้เรียนรู้ทั้งสัปดาห์
ความรู้
นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบาย  เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของน้ำกับสิ่งมีชีวิตอื่น  และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
- สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ทักษะทางวิทยาศาสตร์
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิหน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

9
6-10 มี.ค. 60
โจทย์ :
-  อาหารจากฟ้า
Key  Questions
นักเรียนคิดว่าสิ่งใดบ้างที่ต้องการน้ำ
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
ครูและนักเรียนร่วมกันระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการความสำคัญของน้ำกับสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต
Blackboard  Share : 
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับน้ำกับสิ่งมีชีวิตอื่น
Wall  Thinking : 
ใบงานเขียน   web  ความสำคัญของน้ำกับสิ่งมีชีวิตอื่น
Show and Learn : 
ใบงานเขียน web ความ
สำคัญของน้ำกับตัวเรา
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- เพลง ซ่า ซ่า ซ่า
- นิทานเรื่อง “กากระกายน้ำ”
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “อาหารดีมีประโยชน์”
- ผู้ปกคอรงและนักเรียนประกอบอาหารเมนู “ห่อหมกแสนอร่อย
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับเมนู  “ห่อหมกแสนอร่อย”
- นักเรียนเขียน  web  วัตถุดิบที่ใช้ในการทำห่อหมก
- ครูเล่านำทานเรื่อง “ไข่น้อยอยากมีขา” เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรมผู้ปกครองอาสาในวันพรุ่งนี้
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานที่ฟัง
- นักเรียนวาดวัตถุดิบที่ใช้ในการทำไข่ตุ๋น
- ผู้ปกครองอาสาและนักเรียนร่วมกันประกอบอาหารเมนูไข่ตุ๋นมหัศจรรย์
- นักเรียนเขียน web สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ทั้งสัปดาห์
   ภาระงาน
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของน้ำกับตัวเรา
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของน้ำกับสิ่งมีชีวิตอื่น
-  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของน้ำกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
ชิ้นงาน
ใบงานเขียน web สรุปความสัมพันธ์ของน้ำกับตัวเรา
- นักเรียนเขียน  web  วัตถุดิบที่ใช้ในการทำห่อหมก
- นักเรียนวาดวัตถุดิบที่ใช้ในการทำไข่ตุ๋น

ความรู้
นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของน้ำกับสิ่งมีชีวิตอื่น ตลอดจนสามารถเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับความสำคัญของน้ำกับตัวเรา สิ่งมีชีวิตอื่น และสิ่งไม่มีชีวิตได้ 
นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิด
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ทักษะทางวิทยาศาสตร์
คุณลักษณะ :
เคารพสิทธิหน้าที่ เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
- สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
   - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
 - เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
10
13-17
มี.. 60
โจทย์
สรุปองค์ความรู้
นิทรรศการ
- การแสดงละคร
Key  Questions
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับ หน่วย น้ำ
นักเรียนจะเผยแพร่ความรู้เรื่องเกี่ยวกับหน่วย “ น้ำ
ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร ?
เครื่องมือคิด
Brainstorms
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ หน่วย น้ำ
 ใบงานเขียน Mind  Mapping 
 สิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ หน่วย น้ำ
Show and Learn
ใบงานเขียน web สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้หน่วย “น้ำ”
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- นิทาน ปลาดาวบนชายหาด
เพลง ฝนตก , ฉันคือเมฆ
ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “นกจิบจิบ,   ฝนเทลงมา ”
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวเพลง เชื่อมโยงเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้ “สายน้ำแห่งชีวิต
- ใบงานเขียน web สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการ/การแสดง สรุปองค์ความรู้
- นักเรียนซ้อมกิจกรรมกาแสดงและจัดนิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนเผยแพร่สรุปองค์ความรู้ โดยแสดงละคร และการเต้นประกอบเพลง พร้อมเปิดนิทรรศการให้ผู้ปกครองรับชม
ภาระงาน
พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับน้ำ
การตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
หน่วย น้ำให้ผู้อื่นเข้าใจ
ชิ้นงาน
ใบงานเขียน web สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้หน่วย “น้ำ”
ความรู้
เข้าใจและสามารถสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับน้ำ และสามารถถ่ายทอดหรือแนะนำเกี่ยวกับการใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่าได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิด
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ทักษะทางวิทยาศาสตร์
คุณลักษณะ :
เคารพสิทธิหน้าที่ เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
- สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
   - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
 - เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม


ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์มาตรฐานการเรียนรู้กับพัฒนาการ
หน่วย สายน้ำแห่งชีวิต ระดับชั้นอนุบาลประจำ Quarter 4  ปีการศึกษา  2/2559
สาระการเรียนรู้
พัฒนาการ
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
สาระ
1. ปรับตัว / สร้างแรง
    -  วิถีอนุบาล
    -  การทำกิจวัตรประจำวันที่โรงเรียน
2. นักเรียนเลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้
    -  ตั้งชื่อหน่วย
    -  บอกสิ่งที่รู้แล้ว
    -  บอกสิ่งที่อยากเรียนรู้
3. วัฏจักรของน้ำ
    -  น้ำมาจากไหน
    -  ปรากฏการณ์ธรรมชาติ
4. การเปลี่ยนสถานะ
    -  จากของเหลวเป็นของแข็ง
5. การเปลี่ยนสถานะ
    -  จากของแข็งเป็นของเหลว
6. การเปลี่ยนรูป
    - เปลี่ยนรูปตามภาชนะ
    - กินเนื้อ
7. สถานะของน้ำและสิ่งต่างๆ
8. การจมการลอย
    - สารและวัตถุที่สามารถจมน้ำได้
    -สารและวัตถุที่ไม่สามารถจมน้ำได้
9. ความสัมพันธ์ของน้ำกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ สรุปองค์ความรู้
    -  ความสัมพันธ์ของน้ำกับคน
    -  ความสัมพันธ์ของน้ำกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
10. เผยแพร่องค์ความรู้
    - เต้นประกอบเพลง
ด้านร่างกาย
    ผู้เรียนมีทักษะในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่-เล็กในการเคลื่อนไหวร่างกาย  ประดิษฐ์ชิ้นงาน  ได้แก่  
ขีดเขียน  วาดภาพบุคคลระบายสีไม้สีเทียนเล่นกับสีน้ำ   เช่น เป่าสี  พับสีปั้นดินน้ำมันฉีก- ปะ กระดาษเป็นรูปครอบครัวและสิ่งมีชีวิตอื่นต่อเติมภาพตามจินตนาการประดิษฐ์สิ่งมีชีวิตจากเศษวัสดุต่างๆประกอบอาหารที่มีส่วนผสมของน้ำเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ  ของร่างกาย การแสดงบทบาทสมมติ/จินตนาการผ่านท่าทางและสีหน้า

พัฒนาการทางด้านร่างกาย
มาตรฐานที่ 1  ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 มีสุขภาพอนามัย  สุขนิสัยที่ดี  และรู้จักรักษาความปลอดภัย
มาตรฐานที่ 2 กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่วและทรงตัวได้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เล่นและออกกำลังกาย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  .ใช้มือได้อย่างคล่องแล้วและประสานสัมพันธ์กัน
ด้านอารมณ์และจิตใจ
     ผู้เรียนมีวินัย  ความรับผิดชอบ  ปฏิบัติตนตามข้อตกลงร่วมกัน  ทำงานจนสำเร็จ  และแสดงความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง  ได้แก่  การShow and Shareผลงานในแต่ละสัปดาห์  การทำใบงานให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด  การเก็บของใช้เข้าที่หลังจากทำใบงานหรือประดิษฐ์ชิ้นงาน
 -  ผู้เรียนช่วยเหลืองานเต็มความสามารถด้วยความ
เต็มใจ  เช่น  การจัดเก็บอุปกรณ์ เก็บกวาดห้องเรียน อาสาแจกใบงาน/อุปกรณ์ให้เพื่อน
 -  ผู้เรียนมีมารยาทและปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทย ได้แก่  มีมารยาทในการพูดเมื่อต้องการพูดจะยกมือก่อนพูดทุกครั้ง 
สนใจฟังเมื่อมีผู้อื่นพูด  มีมารยาทในการรับประทานอาหาร  ไหว้ขอบคุณเมื่อรับสิ่งของจากผู้อื่นทุกครั้ง
-  ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดด้วยการนำเศษวัสดุจากการประดิษฐ์ชิ้นงานทิ้งลงถังขยะอย่างถูกที่
    -  ผู้เรียนมีความสนใจงานด้านศิลปะโดยเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะอย่างมีความสุข ได้แก่  การสร้างงานศิลปะด้วยความเต็มใจ  การแสดงความชื่นชมและภาคภูมิใจในผลงานศิลปะ

พัฒนาการทางด้านอารมณ์  จิตใจ
มาตรฐานที่ 3  มีสุขภาพจิตดี  และมีความสุข
ตัวบ่งชี้ที่  3.1  แสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสมกับวัยและสถานการณ์
ตัวบ่งชี้ที่  3.2  มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น
ตัวบ่งชี้ที่  3.3  มีความเห็นอก เห็นใจผู้อื่น
มาตรฐานที่  4  ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหว
ตัวบ่งชี้ที่  4.1  สนใจและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี  และการเคลื่อนไหว
ตัวบ่งชี้ที่  4.2  แสดงออกทางด้านศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ
มาตรฐานที่  5  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีจิตใจที่ดีงาม
ตัวบ่งชี้ที่  5.1  มีความรับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้ที่  5.2  ซื่อสัตย์สุจริตและรู้ถูกรู้ผิด
ตัวบ่งชี้ที่  5.3  มีความเมตตากรุณา  มีน้ำใจและ
ช่วยเหลือแบ่งปัน
ตัวบ่งชี้ที่  5.4  ประหยัด อดออม  และพอเพียง
ด้านสังคม
    - ผู้เรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม  เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
   -  ผู้เรียนยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
   -  ผู้เรียนมีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  
   -  ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อครู  เพื่อนและผู้อื่น

พัฒนาการด้านสังคม 
มาตรฐานที่  6  มีทักษะในการดำเนินชีวิต
ตัวบ่งชี้ที่  6.1  มีวินัยในตนเอง
ตัวบ่งชี้ที่  6.2  ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน
ตัวบ่งชี้ที่  6.3  ระหวังภัยจากคนแปลกหน้าและสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย
มาตรฐานที่ที่  7  รักธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย
ตัวบ่งชี้ที่  7.1  ดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตัวบ่งชี้ที่  7.2  มีสัมมาคารวะและมารยาทตามวัฒนธรรมไทย
ตัวบ่งชี้ที่  7.3  รักความเป็นไทย
มาตรฐานที่  8  อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตัวบ่งชี้ที่  8.1  ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล
ตัวบ่งชี้ที่  8.2  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
ตัวบ่งชี้ที่  8.3  ปฏิบัติตนเบื้องในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ด้านสติปัญญา
    -  ผู้เรียนสามารถเรียงลำดับเหตุการณ์จากการฟังนิทานหรือเรื่องราวได้
    -  ผู้เรียนรู้จักตั้งคำถามเพื่อหาเหตุผลและมีความสนใจใฝ่รู้
    -  ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร สามารถถ่ายทอดเรื่องราว
เกี่ยวกับครอบครัว และสิ่งมีชีวิตอื่นจากประสบการณ์ที่ได้พบเห็นให้ผู้อื่นเข้าใจได้
    -  ผู้เรียนสนทนาโต้ตอบเป็นเรื่องราวกับผู้อื่นได้
    -  ผู้เรียนมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง
    - ผู้เรียนสามารถนับ ตัก ตวงเครื่องปรุงอย่างง่ายๆในการประกอบอาหารได้

พัฒนาการด้านสติปัญญา    
มาตรฐานที่  9  ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย
ตัวบ่งชี้ที่  9.1  สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
ตัวบ่งชี้ที่  9.2  อ่าน  เขียนภาพ และสัญลักษณ์ได้
มาจรฐานที่  10  มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่  10.1  มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ตัวบ่งชี้ที่  10.2  มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล
ตัวบ่งชี้ที่  10.3  มีความสามารถในการคิดรวบยอด
มาตรฐานที่  11  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่  11.1  เล่น / ทำงานศิลปะตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง
ตัวบ่งชี้ที่  11.2  แสดงท่าทาง / เคลื่อนไหวตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง
มาตรฐานที่  12  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้  และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย
ตัวบ่งชี้ที่  12.1  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่  12.2  มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ 
ตาราง  เชื่อมโยงหน่วย  “ สายน้ำแห่งชีวิต ”    กับพัฒนาการทั้ง  4  ด้าน
ด้านร่างกาย
กล้ามเนื้อมัดเล็ก
  -  ขีดเขียน  วาดภาพ              
  -  ระบายสีไม้ สีเทียน  ฝนสี
  -  ปั้นดินน้ำมัน ปั้นแป้งโดว์
  - ฉีก  ปะ ตัด ติด
  - ขยำกระดาษ         
  - ตัดกระดาษตามเส้น
  - พับกระดาษ         
  - ต่อเติมภาพตามจินตนาการ
  - ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ / วัสดุเหลือใช้
  - ประกอบอาหาร  
  - เล่นกับสีน้ำ เช่น เป่าสี  พับสี ฉีดสี กลิ้งสี  พิมพ์สีฯลฯ
กล้ามเนื้อมัดใหญ่
- เล่นเครื่องเล่นสนาม
-  เล่นกีฬา  เกมการละเล่น  เช่น  การโยน-รับลูกบอล  เป็นต้น
-  การเคลื่อนไหวร่างกาย  เช่น  เคลื่อนไหวประกอบเพลง  ประกอบคำบรรยาย  เป็นต้น
-  กระโดดขาเดียว  กระโดดสองขา
-  การประดิษฐ์ชิ้นงาน  หรือการทดลอง
-  การเดิน  การวิ่ง  การกระโดด
-  การดึง  การดัน  การจับ  การขว้าง  การเตะ
-  การเลียนแบบท่าทางสัตว์ต่างๆ
ความสัมพันธ์มือ-ตา
-  การขีดเขียน   การวาดตามแบบ
-  การร้อย
-  การต่อบล็อก
-  การระบายสี
-  การติดกระดุม
-  การหยิบจับสิ่งของ
-  การเล่นเกม  กีฬา  เช่น  การรับ-การโยน
-  การช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวัน เช่น  การรับประทานอาหาร  การแต่งกาย  การสวมใส่รองเท้า  ถุงเท้า  เป็นต้น
-  การเล่นเครื่องเล่นสัมผัส
ด้านอารมณ์-จิตใจ,  ด้านสังคม
-  การร้องเพลง  การท่องคำคล้องจอง  การทำท่าทางประกอบ
-  การฟังนิทาน  การเล่านิทาน
-  การมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ เช่น  เล่นกับเพื่อน  เล่นกับครู  เล่นเครื่องเล่น  ฯลฯ
-  การเล่น  การเก็บของเล่น
-  การแบ่งปัน   การรอคอย
-  การบอกความรู้สึก  ความต้องการ
-  การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวัน
-  การรู้บทบาทหน้าที่
-  ฯลฯ

ด้านสติปัญญา
- การรับรู้และเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว
-  การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง  ในการเคลื่อนไหวและการเรียนรู้สิ่งต่างๆ  รอบตัว
-  การใช้ภาษาสื่อความหมาย  และความคิด
-  การรู้จักสังเกตคุณลักษณะต่างๆ เช่น  สี  ขนาด  รูปร่าง  เป็นต้น
-  การจดจำชื่อสิ่งต่างๆ รอบตัว
-  การฝึกใช้อวัยวะรับสัมผัสต่างๆ  ได้แก่  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  และผิวหนัง
-  การสนทนาถาม-ตอบ
-  การอธิบาย  การนำเสนอสิ่งที่ทำหรือคิด
-  เกมการศึกษา
-  การทดลอง  ฯลฯ


 Web เชื่อมโยงหน่วย “ สายน้ำแห่งชีวิต” กับ 4 สาระพื้นฐาน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์
การฟัง
-  ฟังนิทาน
-  ฟังเพลงและเคลื่อนไหวทำท่าทางประกอบ
-  ฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง/ข้อตกลง
-  ฟังและตอบคำถาม
-  การเป็นผู้ฟังที่ดี
-  การฟังและจำแนกเสียง  เช่น  เสียงสัตว์
การพูด 
-  บอกความต้องการ/ความรู้สึก
-  สนทนาถาม-ตอบ
-  อธิบายสิ่งที่เข้าใจ
-  ร้องเพลง  คำคล้องจอง
-  แนะนำ/บอกชื่อของสิ่งต่างๆ
-  เล่าหรือถ่ายทอดเรื่องราว เหตุการณ์ที่ได้ฟัง  ได้เห็น  หรือประสบจริง
-  แต่งประโยคจำคำ / ภาพ
-  เล่าเรื่องตามภาพ
การอ่าน
- อ่านตามภาพ
-  อ่านท่าที  ท่าทาง  สีหน้า  ลักษณะต่างๆ
-  การอ่านคำตามภาพ / สัญลักษณ์
-  อ่านตามตัวอย่าง
-  การสะกดคำง่ายๆ  เช่น   แม่ ก กา
การเขียน
-  เขียนตามตัวอย่าง
-  เขียนตามจินตนาการ
-  การเขียนชื่อตนเอง ฯลฯ
การสังเกต  การจำแนก  การเปรียบเทียบ
-  การจำแนกความเหมือนความต่าง  มากกว่า น้อยกว่า เท่ากับ
-  การจัดหมวดหมู่ เช่น รูปร่าง รูปทรง ขนาด สี น้ำหนัก
-  การเรียงลำดับสิ่งต่างๆ
ด้านตัวเลขและจำนวน
-  การนับจำนวน  ลำดับจำนวน  สัญลักษณ์แทนจำนวน
-  การรู้ค่าจำนวน
-  การดำเนินการเกี่ยวกับจำนวน
ด้านมิติสัมพันธ์
-  เข้าใจตำแหน่งที่สัมพันธ์กัน
-  เข้าใจระยะ เช่น ใกล้ ไกล ตรงข้าม ระหว่าง
-  การเข้าใจทิศทาง เช่น ซ้าย ขวา หน้า หลัง
-  การต่อชิ้นส่วนภาพ
ทักษะทางด้านเวลา
-  การเปรียบเทียบในเรื่องเวลา
-  การลำดับเหตุการณ์ที่สัมพันธ์กัน
-  ฤดูกาล
ทักษะการคิด
-  การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง  5
-  การคิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
-  ความคิดสร้างสรรค์
-  การคิดแก้ปัญหา
ทักษะการใช้ภาษา / การสื่อสาร
-  การฟัง
-  การพูด
-  การอ่าน
-  การเขียน
- ท่าทาง  สีหน้า  อารมณ์
การฟัง
-  ฟังคำสั่งเข้าใจ  ปฏิบัติตามได้  เช่น Sit down , Stan   up  เป็นต้น
-  ฟัง  เข้าใจความหมาย  สนทนาโต้ตอบได้  เช่น What  you  name ?  My name  is……..  What  is  this ? It’s a…….
What do  like ?  I  like  ……………
-  ร้องเพลง  เข้าใจความหมาย
การพูด
-  พูดสนทนาโต้ตอบ
-  บอกคำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัว เช่น  เกี่ยวกับอวัยวะ  เกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้  เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต / ไม่มีชีวิต ฯลฯ
การอ่าน
-  อ่านคำศัพท์จากภาพ
-  อ่านตามตัวอย่าง
- อ่าน A-Z
การเขียน
-  เขียน  A-Z
-  เขียนชื่อตัวเอง
-  เขียนคำตามตัวอย่าง
- เขียนประโยคตามตัวอย่าง
ทักษะการสังเกต
- ใช้ประสาทสัมผัส ทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้ม กายสัมผัส
- เปรียบเทียบความเหมือนความต่างของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต
- เรียงลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังของสิ่งต่างๆ
- จัดกลุ่มได้ตามเกณฑ์ง่ายๆ ที่กำหนดขึ้นเอง เช่น สี รูปร่าง รูปทรง ขนาด น้ำหนัก
ทักษะการตั้งคำถาม
ตั้งคำถามจากสิ่งที่สังเกตหรือสงสัยได้อย่างสมเหตุสมผล
ทักษะการคาดเดาเหตุการณ์
คาดเดาคำตอบและคาดเดาได้อย่างสมเหตุผล มีความเป็นไปได้  ตามลำดับขั้นตอน
ทักษะการทดลอง 
- เลือกใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์อย่างง่ายได้อย่างเหมาะสม
- ทดลองตามลำดับขั้นตอน
ทักษะการแก้ปัญหา
คิดวิเคราะห์สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
ทักษะเก็บข้อมูล
วาดภาพสรุปขั้นตอนการทดลองตามความเข้าใจของตนเองและอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจ
ทักษะการสรุปผล
- พูดสนทนาโต้ตอบ / นำเสนอผ่านภาพเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น