Understanding Goal (เป้าหมายของความเข้าใจ) : นักเรียนเห็นความสำคัญของน้ำต่อตนเองและสิ่งมีชีวิตสามารถใช้น้ำให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด ตลอดจนแนะนำการใช้น้ำอย่างประหยัดให้กลับบุคคลใกล้ตัวและบุคคลอื่นๆ

Week 2

week
Input
Process
Output
Outcome
2
16 – 20
ม.ค. 60
โจทย์ :
-  วางแผน
-  สิ่งที่รู้แล้ว/สิ่งที่อยากเรียนรู้
-  ทะเลอนุบาล
-  ผักไร้ดิน  อร่อยจัง
Key Question :
นักเรียนคิดว่าพืชชนิดใดสามารถปลูกได้โดยไม่ต้องใช้ดิน
เครื่องมือคิด
Brainstorms
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการปลูกพืช เพื่อเชื่อมโยงสู่การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน / ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้ / ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกอบอาหารจากถั่วงอก
Blackboard Share
บอกสิ่งที่รู้แล้ว / สิ่งที่อยากเรียนรู้
Show and Learn 
นักเรียนทุกคนระบายสีชื่อหน่วยจากสีน้ำ
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บรรยากาศในบริเวณโรงเรียน
- นิทานเรื่อง “กากับเหยือกน้ำ”
วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “ ลูกเป็ดอาบน้ำ” เพื่อเชื่อมโยงสู่เรื่อง
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด  “นักเรียนคิดว่าน้ำมีความสำคัญกับใครบ้าง”
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับน้ำและการใช้น้ำในชีวิตประจำวัน
ชง :
ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนคิดว่าพืชชนิดใดสามารถปลูกได้โดยไม่ต้องใช้ดิน”
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการปลูกพืช   เพื่อเชื่อมโยงสู่การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
ใช้ :
-  ครูและนักเรียนร่วมกันปลูกพืชโดยใช้น้ำ  ได้แก่ ถั่วงอก ผักบุ้ง  หอมหัวใหญ่
-  นักเรียนเล่นมุมน้ำ(บ่าย)


วันอังคาร (1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมกันสังเกตการเจริญเติบโตของผักที่ปลูก พร้อมบันทึกการเปลี่ยนแปลงของพืช
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ นักเรียนสังเกตเห็นการเปลี่ยนอะไรบ้าง?”
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการเติบโตของพืชที่ปลูก
ใช่ :
นักเรียนวาดภาพบักทึกการเจริญเติบโตของพืช

วันพุธ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูเล่านิทานเรื่อง “กระรอกซุ่มซ่ามกับแอปเปิ้ลยักษ์” 
- ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับนิทานที่ได้ฟัง “ นิทานมีเหตุการณ์อะไรบ้าง,  นักเรียนรู้สึกอย่างไร,  ถ้าเป็นนักเรียนจะทำอย่างไร?”
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวนิทานที่ได้ฟัง
ใช้ :
นักเรียนทุกคนร่วมกันระบายสีชื่อหน่วยจากสีน้ำ

วันพุธ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “อาบน้ำ” เพื่อเชื่อมโยงสู่สิ่งที่รู้แล้ว
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด  “ ในเพลงมีเหตุการณ์อะไรบ้าง,  น้ำสำคัญกันตัวเราอย่างไรบ้าง?”
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำ
ชง :
ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนรู้อะไรแล้วบ้าง ที่เกี่ยวกับน้ำ”
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่รู้แล้ว
ใช้ :
นักเรียนเขียนสิ่งที่รู้แล้ว

วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูเล่านิทานเรื่อง “กากับเหยือกน้ำ” เพื่อเชื่อมโยงสู่สิ่งที่อยากเรียนรู้
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ในนิทานมีตัวละครใดบ้าง,  เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้าง?”
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานที่ได้ฟัง
ชง :
ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนอยากเรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับน้ำ”
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้
ชง :
ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนคิดว่าถั่วงอกสามารถนำมาประกอบอาการเมนูอะไรได้บ้าง
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกอบอาหารจากถั่วงอก
ใช้ :
-  นักเรียนประดิษฐ์หยดน้ำหรรษา
- การบ้านเตรียมอุปกรณ์ในการทาอาหารเมนู “ส้มตำถั่วงอก”

วันศุกร์ ( ชั่วโมง )
เชื่อม :
ครูและนักเรียนทบทวนเมนูอาหารและวัตถุดิบที่จะประกอบอาหารเมนู “ส้มตำถั่วงอก”
ใช้ :
- ครูและนักเรียนร่วมกันประกอบอาหารเมนู  “ส้มตำถั่วงอก”
ภาระงาน
-  พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลงและนิทานที่ได้ฟัง
-  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการปลูกพืช เพื่อเชื่อมโยงสู่การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
-  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้
-  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกอบอาหารจากถั่วงอก
ชิ้นงาน
- นักเรียนทุกคนระบายสีชื่อหน่วยจากสีน้ำ
- ประดิษฐ์ตุ๊กตาหยดน้ำหรรษา
ความรู้  : นักเรียนสามารถบอกสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ พร้อมออกแบบการเรียนรู้ร่วมกับครูได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิด
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการสังเกต
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
ทักษะทางวิทยาศาสตร์
(สังเกต ตั้งคำถาม ค้นหา ทดลอง สรุปผล)
คุณลักษณะ :
เคารพสิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
- สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
   - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
   - เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม

ภาพกิจกรรม1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน

    ในสัปดาห์ที่ 2 น้องๆ อนุบาล 1 ได้ร่วมกับเลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือ Card & chart แล้วคุณครูได้สรุปสิ่งที่น้องๆ อยากเรียนรู้ อันดับ1 เรื่อง น้ำ อันดับ 2 สัตว์น้ำ และอันดับเรื่องไดโนเสาร์ เมื่อได้เรื่องที่อยากเรียนรู้แล้ว น้องๆ และคุณครูร่วมกันตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ใน Q4 และ ได้ชื่อหน่วย "สายน้ำแห่งชีวิต"

    ในสัปดาห์นี้น้องๆ ได้บอกถึงสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้ ตลอดทั้งสัปดาห์ น้องๆ ทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีน้องสนุกกับการเดินสำรวจแหล่งน้ำที่มีอยู่ในบริเวณโรงเรียนและสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับน้ำ ทุกคนทำได้ยอดเยี่ยมมากค่ะ

    ตอบลบ